Algemene Voorwaarden

Akkoordverklaring
Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website van Van Wijngaarden Natuursteen gaat de websitebezoeker akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Doel website, aansprakelijkheid en garantie
De informatie op, en overige inhoud van de Van Wijngaarden Natuursteen website wordt de websitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. De Van Wijngaarden Natuursteen website bevat mogelijk links naar websites van derden, deze websites zijn niet van Van Wijngaarden Natuursteen en worden de Van Wijngaarden Natuursteen websitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Van Wijngaarden Natuursteen kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte websites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde websites. Van Wijngaarden Natuursteen behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, haar website te allen tijde te wijzigen.

Van Wijngaarden Natuursteen redigeert de op haar website aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de website, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de Van Wijngaarden Natuursteen website kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Zo kan als gevolg van de op deze website verstrekte informatie bijvoorbeeld geen garantie worden geclaimd.

Van Wijngaarden Natuursteen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de Van Wijngaarden Natuursteen website verstrekte informatie. Enkel de websitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de Van Wijngaarden Natuursteen website beschikbare informatie. Van Wijngaarden Natuursteen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software van de websitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de Van Wijngaarden Natuursteen website.

Intellectueel eigendomsrecht
Op alle gegevens, waaronder data, logo’s, video’s, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van Van Wijngaarden Natuursteen of derden. Het verschaffen, printen en/of kopiëren van gegevens van de Van Wijngaarden Natuursteen website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Wijngaarden Natuursteen inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.

Contact opnemen
De mogelijkheid bestaat dat Van Wijngaarden Natuursteen bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres) van de websitebezoeker nodig heeft om met hem in contact te kunnen treden (zoals bij het versturen van informatie). Dergelijke informatie mag door Van Wijngaarden Natuursteen worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht – Scheidbaarheid
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
Van Wijngaarden Natuursteen behoudt zich te allen tijde het recht voor de voor haar website geldende gebruikersvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere websitebezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Wij verzoeken de websitebezoeker dan ook de websitevoorwaarden regelmatig te lezen.

Copyright © 2019
Alle rechten voorbehouden – Van Wijngaarden Natuursteen